Λοιπές Πιστοποιήσεις

Λοιπές Πιστοποιήσεις

Στην R3 Knowledge, βασιζόμενοι στις γνώσεις και την εμπειρία της ομάδας των συμβούλων μας, στοχεύουμε στο να παρέχουμε εμπεριστατωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

Ποιότητα

 • EΛOT 1429:2008 Διαχειριστική Επάρκεια
 • ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
 • EΛOT 1435:2009 Υπηρεσίες Επικοινωνίας
 • EN 15038
 • Πιστοποίηση Πρωτοβουλίας Αλουμίνιου Stewardship (ASI)

Ασφάλεια Τροφίμων

 • PLACE HYGIENE
 • GLOBALG.A.P. IFA 5 Ορθή Γεωργική Πρακτική
 • A.P GRASP – Risk Assessment on Social Practice
 • HACCP CODEX ALIMENTARIUS
 • AGRO 2.1 & 2.2 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργία
 • IFS Food
 • IFS Logistics
 • IFS Broker
 • ALBERT HEIJN Protocol for Residue Control (AH)
 • TESCO Nurture 11.2
 • Μη Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές & Προϊόντα
 • Χρυσή Κουζίνα Υπηρεσίες Υγιεινής Καταστήματος
 • FSSC 22000 Σχήμα Πιστοποίησης Εφαρμογής Συστήματος για την Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών
 • A.P. C.o.C (Chain of Custody)

Βιολογικά

 • Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων βάσει των Καν. ΕΚ 834/2007 & 889/2008

Περιβάλλον

 • EMAS (EK) 1221/2009
 • Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου EU-ETS
 • Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου από τις Θαλάσσιες Μεταφορές EU MRV
 • Αντιστάθμιση Έμμεσου Κόστους Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
 • Πιστοποίηση Βιοκαυσίμων – Τηγανέλαιων βάσει του Προτύπου ISCC EU
 • Κανονισμός ΕΚ 333/2011
 • Κανονισμός ΕΚ 715/2013

Κοινωνική Ευθύνη

 • SA 8000 Κοινωνική Ευθύνη
 • SMETA Sedex Members Ethical Trade Audit