Πιστοποιήσεις ISO

Πιστοποιήσεις ISO

Τι είναι:

To ISO 9001:2015 είναι Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Quality Management System (ΣΔΠ) και αποτελεί το πλέον διαδεδομένο πρότυπο μεταξύ των εταιρειών. Στηρίζεται στην αρχή «Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω», γνωστή και ως «Plan – Do – Check – Act» με στόχο την οργάνωση και τη δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας μιας επιχείρησης με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη με τα παρεχόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 9001:2015:

Τα σημαντικότερα για μια επιχείρηση οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 είναι:

 • Αύξηση πωλήσεων
 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών
 • Ικανοποίηση των πελατών και προσέλκυση καινούριων
 • Μείωση των πάγιων και λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
 • Νομική συμμόρφωση των νομοθετικών απαιτήσεων
 • Κάλυψη προϋπόθεσης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Τι είναι:

To ISO 14001:2015 είναι Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό και αφορά επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Ο σχεδιασμός του προτύπου βασίζεται στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αφενός να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές τους ευθύνες τους και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και αφετέρου να παραμείνουν εμπορικά επιτυχημένες και οικονομικά ανθηρές. Η αρχή «Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω», γνωστή και ως «Plan – Do – Check – Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω πρότυπο, συμβάλλοντας στην ορθότερη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 45001:

Τα οφέλη σε έναν οργανισμό από την εφαρμογή ISO 14001:2015 είναι πολλαπλά:

 • Μείωση λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους
 • Προστασία του Περιβάλλοντος και Διαχείριση κινδύνων σχετικών με περιβάλλον
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και μείωση του κινδύνου νομικών κυρώσεων και περιβαλλοντικών προστίμων
 • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
 • Χρηματοοικονομική βελτίωση και εξοικονόμηση πόρων
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών των ενδιαφερόμενων μερών
 • Εφαρμογή της αειφορίας στις δραστηριότητες της επιχείρησης (green sustainable business)
 • Αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του οργανισμού

Σε ποιους απευθύνεται:

Το ISO 14001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους. Σήμερα αποτελεί παγκοσμίως το πιο διαδεδομένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δεδομένου των αυξανόμενων πιέσεων που δέχονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν διαδικασίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον διατηρώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών τους, η εν λόγω πιστοποίηση βοηθά τις εταιρείες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, βελτιώνοντας την περιβαλλοντική τους επίδοση, τη φήμη και το κύρος τους στην αγορά.

Τι είναι:

Το ISO 14064 είναι διεθνές πρότυπο πιστοποίησης το οποίο έχει σχεδιασθεί προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι σύστημα διαχείρισης και περιορισμού της έκλυσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που προκαλούνται από τις δραστηριότητές τους, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από:

 • τον προσδιορισμό, την καταγραφή και την παρακολούθηση των εκλυόμενων ποσοτήτων των αερίων του θερμοκηπίου
 • την επιλογή της δέσμης κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση/μείωση των εκπομπών GHG
 • τη βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών πόρων
 • τη σύνταξη αναφοράς προς τις αρχές των εκλυόμενων ποσοτήτων και την επαλήθευσή τους

Το ISO 14064 αποτελείται από 3 μέρη:

 • To ISO 14064-1, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες για τις αρχές και τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την έκθεση των αεριών του θερμοκηπίου μιας επιχείρησης.
 • Το ISO 14064-2, το οποίο επικεντρώνεται σε έργα που σχεδιάζονται ειδικά για την μείωση των εκπομπών GHG ή την αύξηση των απομακρύνσεων GHG.
 • To ISO 14064-3, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες για τις αρχές και τις απαιτήσεις για την επαλήθευση των απογραφών GHG ή των έργων GHG. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς ή τρίτα μέρη για την επαλήθευση της δήλωσης GHG.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 14064:

Τα κυριότερα οφέλη από την επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι τα ακόλουθα:

 • Παροχή συστηματικής μεθόδου και πλαισίου για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της επιχείρησης και δυνατοτήτων μείωσής του
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησης και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης της εταιρείας
 • Βελτιωμένη φήμη της εταιρείας
 • Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης, όπου αυτή απαιτείται
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης και εξοικονόμησης πόρων
 • Αξιοπιστία των μετρήσεων και υπολογισμών του ανθρακικού αποτυπώματος

Σε ποιους απευθύνεται:

Το ISO 14064 είναι ένα εθελοντικό πρότυπο πιστοποίησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Αφορά εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν να έχουν καλύτερη παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις δραστηριότητές τους και προσβλέπουν στη βελτίωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Τι είναι:

Το ISO 45001:2018 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο αξιολόγησης για συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και το οποίο τείνει να αντικαταστήσει το OHSAS 18001:2007. Παρέχει ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον ορισμό διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην πρόληψη των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, στη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων και στη γενικότερη διαχείριση των πτυχών υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η αρχή «Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω», γνωστή και ως «Plan – Do – Check – Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω πρότυπο, συμβάλλοντας στην προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των ενδιαφερόμενων μερών.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 45001:

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥκΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 είναι τα ακόλουθα:

 • Ορισμός ενός πλαισίου ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Συμμόρφωση της επιχείρησης ως προς τη νομοθεσία
 • Μείωση κόστους μέσω βελτίωσης της ασφάλειας στην εργασία
 • Μείωση ατυχημάτων και ημερήσιας απουσίας από την εργασία
 • Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας ασφαλείας
 • Βελτίωση της συνολικής απόδοσης του προσωπικού
 • Σαφής δέσμευση της επιχείρησης για την ενίσχυση του τομέα Υγείας και Ασφάλειας
 • Βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων σε θέματα ΥκΑΕ
 • Ενίσχυση της φήμης και του κύρους της εταιρείας στην αγορά
 • Μέτρηση επιδόσεων, παρακολούθηση και βελτίωση δεικτών

Τι είναι:

Το ISO 27001:2013 (IT Information Management System ή αλλιώς Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (ΣΔΑΠ)) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Στο πρότυπο αυτό αναλύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του, δίνοντας έμφαση στους τομείς της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 27001:

Τα κυριότερα οφέλη από την υιοθέτηση του ISO 27001:2013 είναι τα ακόλουθα:

 • Προσδιορίζει ενδεχόμενους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών και βοηθά στο να αποφεύγονται
 • Προσδίδει κύρος και διεθνή αναγνωσιμότητα στην εταιρεία
 • Παρέχει την αξιοπιστία ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων της επιχείρησης σύμφωνα με το GDPR, δεδομένου του γεγονότος ότι η εφαρμογή του GDPR δεν πιστοποιείται
 • Βοηθά τον οργανισμό να είναι σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Ενισχύει τη φήμη και το κύρος της εταιρείας στην αγορά
 • Μειώνει το κόστος (οικονομικό ή φήμης) που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση απώλειας πληροφορίας
 • Δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών, όπου η προστασία των πληροφοριών είναι κρίσιμος παράγοντας

 Σε ποιους απευθύνεται:

Το ISO 27001 είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης που απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας και οι οποίες επιθυμούν να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια με την οποία διαχειρίζονται τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους. Ιδιαίτερη απήχηση έχει σε εταιρείες που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Στην πραγματικότητα, το GDPR ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης όπως το ISO 27001:2013.

Λοιπά ISO

H R3 Knowledge, έχοντας μια ομάδα έμπειρων συμβούλων, μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις για τα παρακάτω ISO:

Ποιότητα

 • ISO 22716:2007 Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές-Καλλυντικά Προϊόντα
 • ISO 17100:2015 Υπηρεσίες Μετάφρασης
 • ISO 41001:2018 Διαχείριση Εγκαταστάσεων
 • ISO 22301:2012 Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • ISO 18788:2015 Συστήματα Διαχείρισης για Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • ISO 55001:2014 Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Ασφάλεια Τροφίμων

 • ISO 22000:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Ενέργεια

 • ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Κοινωνική Ευθύνη

 • ISO 37001:2016 Καταπολέμηση Δωροδοκίας
 • ISO 26000:2010 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

Υγεία και Ασφάλεια

 • ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας