Zero Waste to Landfill

Zero Waste to Landfill

Ο όρος “Zero Waste to Landfill” (ZWTL), σημαίνει: μηδέν απόβλητα για υγειονομική ταφή. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τον στόχο αυτό μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως:

 • Μείωση της κατανάλωσης και των αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση υλικών
 • Ανακύκλωση, κομποστοποίηση και χρήση αναερόβιας διεργασίας
 • Ανάκτηση ενέργειας

Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονήθηκε από τη Eurocert το Πρότυπο Zero Waste to Landfill” (ZWTL-EU1), το οποίο προωθεί την κυκλική οικονομία, εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση ZWTL.

Στην R3 Knowledge αναλαμβάνουμε, μέσω έμπειρων στελεχών, την προετοιμασία σας για την εναρμόνιση με το πρότυπο Zero Waste to Landfill (ZWTL) και τελικά, για την πιστοποίησή σας από την εταιρεία Eurocert.

To καινοτόμο πρότυπο πιστοποιεί την τεκμηριωμένη και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων μιας εταιρείας και παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ικανοποιώντας μια τάση που στις διεθνής αγορές αποτελεί καθιερωμένη πραγματικότητα. Το Πρότυπο ZWTL-EU1 εστιάζει στον υπολογισμό του % ποσοστού εκτροπής (Dr) των αποβλήτων που παράγει μία επιχείρηση σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Ο στόχος είναι το ποσοστό εκτροπής (Dr) να τείνει στο 100% που σημαίνει, η μάζα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, να τείνει στο μηδέν.

Απευθύνεται σε εταιρείες διαφόρων κλάδων που είτε συμμορφώνονται ήδη είτε επιθυμούν να εναρμονιστούν με τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά κριτήρια, τόσο στο κομμάτι των παραγωγικών τους διαδικασιών, όσο και σε αυτό της διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων.

Οι πιστοποιημένες κατά ZWTL εταιρείες αποδεικνύουν στην πράξη την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και απολαμβάνουν πολλαπλά ανταγωνιστικά οφέλη, όπως την είσοδό τους σε αγορές, όπου η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί προαπαιτούμενο. Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαλήθευσης το οποίο έχει ετήσια διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ έτος.

Τι κερδίζει μια επιχείρηση με την εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου:

 • Εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων
 • Μείωση Δημοτικών Τελών εάν εφαρμοσθεί το «Πληρώνω Όσο Πετάω» (Π.Ο.Π.)
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της εταιρείας – Πράσινο Marketing – Green Business
 • Διάκριση ως μια περιβαλλοντικά φιλικά επιχείρηση στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο
 • Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων για πράσινες επενδύσεις
 • Προσέλκυση νέων «ευαισθητοποιημένων» πελατών
 • Εναρμόνιση με πολιτικές – μηδενισμός του ρίσκου κυρώσεων
 • Καινοτομία και Πρωτοπορία των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών